Priprema bazena za zimu, kako ispravno pripremiti bazen za zimu?

Okrugli bazeni

Zašto je važno da bazen pravilno pripremim za zimski period?

Ukoliko je bazen najesen pravilno pripremljen za zimski period, voda u bazenu ostaje do slijedećeg proljeća bistra i čista te ju nije potrebno u potpunosti zamijeniti. To je posebno važno na mjestima gdje vode nema u izobilju, te je istu potrebno dovoziti cisternama.

Za većinu bazena vrijedi da preko zime ostanu u POTPUNOSTI ili samo djelomično NAPUNJENI SA VODOM. Posebno je to važno kod betonskih bazena obloženih keramikom ili mozaikom, za koje inače vrijedi da ostanu u potpunosti napunjeni vodom. Kod poliestrskih bazena i bazena sa PVC folijom neka u bazenu ostane otprilike 1/2 do 2/3 vode kao protuteg kako bi izbjegli oštećenja od podzemnih voda. Osim toga, kod bazena sa PVC folijom, voda drži foliju uvijek zategnutom te se ne pojavljuju nabori koji inače nastaju kod praznih bazena. U svakom slučaju, i za ove bazene vrijedi da je najbolje da ostnu u potpunosti napunjeni sa vodom.

Ukoliko bazen preko zime neće biti u potpunosti pun vode, neka ostane preko zime napunjen vodom sve do minimalne preporučene visine za izabranu vrstu bazena!

Sa koliko vode treba biti bazen napunjen preko zime?

Vrsta bazena Količina vode preko zime
Bazeni iz poliestera: min. 1/ do 2/3 vode
Bazeni sa folijom sa skimmerima (LINER): min 1/2 do 2/3 vode
Betonski bazeni sa skimmerima ili prelivnim kanalom: 1/1 vode (uobičajena količina vode)

Napomena: Betonski bazeni mogu biti u određenim primjerima također i prazni. Uvjet je da budete sigurni da ispod bazena neće biti podzemne vode, te da je bazen pokriven na način da kiša ili druga voda ne mogu ući u bazen, znači da će bazen biti u potpunosti suh!

Preporučujemo bazen preko zime pokriti sa zimskim pokrivalom, kako u njega ne bi padalo lišće i druge nečistoće. Osim toga, pokriveni poliesterski ili LINER bazen, je preko zime zaštićen od UV zračenja, što produžuje vijek trajanja PVC folije i poliesterske obloge. Ispod pokrivala voda ostaje duže vrijeme topla te ne smrzava. Prije pokrivanja bazena, neka bazen bude čist i bez algi.

Kod bazena koji su u potpunosti puni vode, kao dodatna zaštita od smrzavanja vode u bazenu može biti i poseban “ZIMSKI REŽIM RADA” što znači da se ugradi poseban sistem koji uključuje cirkulaciju vode u bazenu u slučaju da temperatura vode padne ispod 2 – 3 stupnja celzijeva ( bazen također može i normalno raditi u zimskom periodu ).

Za sve strojarnice vrijedi da je vrlo dobro osigurati da temperatura u strojarnici ne padne ispod 0°C, zato u nju možete namjestiti el. radijator koji ima funkciju protiv smrzavanja.

Kako se razlikuje postupak glede vrste i opreme bazena?

Postupak za pripremu vanjskog bazena za zimski period ovisi prije svega o vrsti bazena (betonski, liner, poliesterski bazeni), ima li zidanu ili poliestersku montažnu strojarnicu, o tome da li će ostati u potpunosti ili samo djelimično napunjen vodom, bude li filtracija radila i preko zime ili će biti isključena itd…  Za sve bazene vrijedi, da je dobro u bazensku vodu potopiti posebne zimske plutače (kompenzatore leda), koji štite bazen od oštećenja koja nastaju od pritiska leda, bez obzira jesu li bazeni pokriveni ili nisu. Ukoliko skimmersi bazen ostaje u potpunosti napunjen vodom, pobrinite se da također i u skimmer namjestite posebni kompenzator leda, koji spriječava oštećenja uslijed smrzavanja.

Kako bi vaš bazen čim lakše pripremili za zimu, pripremili smo detaljna uputstva sa osnovnim postupcima koji vrijede za sve vrste bazena. Na mjestima gdje su potrebni posebni postupci odnosno gdje se postupak razlikuje ovisno o vrsti bazena, točno smo označili i opisali taj dio postupka za svaki bazen posebno glede postupka gradnje (poliesterski bazen, betonski bazen, liner bazen, ….) i glede na način pripreme bazena za zimski period (u radu i pun je vode, ne radi i ima samo 1/3 vode….…).

POZOR!
Pošto se priprema za zimu ponešto razlikuje ovisno o vrsti i opremi bazena, obratite pažnju na dolje opisani postupak za pojedinu vrstu bazena (betonski , liner, poliesterski bazeni). Postupak, koji se odnosi na cirkulaciju vode i upravljanje filterom, može biti i drukčiji u slučaju da imate različiti filterni uređaj od opisanog.

Na što moram voditi računa kada pripremam bazen za zimski period?
Pripremu bazena za “zimovanje” odradite, kada temperatura vode u bazenu ne bude prelazila 12 – 14° C.

Kod ove temperature vode rast algi se znatno usporava, osim toga, kod viših temperatura zimski algicid se može početi rastvarati. Nekoliko dana prije pripreme bazena preporučuje se izvesti šok kloriranje vode u bazenu, kako bi uništili sve bakterije. Vodite računa da zbog niže temperature vode upotrebljavate manju količinu klora od uobičajene u ljetnom periodu. Bazen pokrijte kada u vodi ne bude više slobodnog klora, znači 0,0ppm klora kod pH vode 7,0-7,4.

Priprema bazena za zimu

Postupak pripreme bazena za zimski period

1.) Šok kloriranje

Nekoliko dana prije pripreme bazena za ziimu, preporučuje se izvesti šok kloriranje vode u bazenu sa brzotopećim klorom ( npr. KLOR GRANULATOM), kako bi uništili sve bakterije.

 

2.) Čišćenje stijenki i podešavanje nivoa vode u bazenu

Temeljito očistite stijenke bazena te usisivačem očistite dno. Očistite i filter postupkom “pranje filtera”.

Za bazene, koji ostaju napunjeni do 2/3 vode
Snizite vodu u bazenu na cca 20-30 cm ispod povratnih mlaznica. Ukoliko je u bazenu namješten protutok ili masaža, vodu snizite 10-15 cm ispod uređaja ili ju pustite 10-15 cm iznad uređaja ( ovisno o načinu ugradnje prptutoka ili masaže ). U bazenu neka ostane 1/2 do 2/3 vode. Pazite na podvodne reflektore, neka voda ne bude posred reflektora. VOdite računa i o drugim elementima ugrađenim u vašem bazenu.

Za bazene koji ostaju napunjeni do 1/1 vode
Ovaj korak nije potreban

 

3.) Sniziti pH vode na zimski minimum

Snizite pH vode na minimum, to je pH 7,0 za poliesterske i liner bazene ili pH 7,4 za betonske bazene sa pločicama ili mozaikom.

 

4.) Priprema bazenske vode sa zimskim algicidom

Ukoliko namjeravate na proljeće vodu u bazenu zamijeniti, u vodu ulijte “ZIMSKI ALGICID(na primjer CALZELOS,  ALGICID SPECIAL ili slično). To je poseban algicid, koji štiti vodu od napada algi, te spriječava stvaranje vodenog kamenca na stijenke bazena i na taj način olakšava proljetno čišćenje bazena. Zimski algicid ulijete u bazen kada u vodi nema više klora!

POSTUPAK DODAVANJA ZIMSKOG ALGICIDA

Kod normalne tvrdoće vode potrebno je 1 l zimskog algicida za 20 – 25 m3 vode

Vodu izmiješate na način da ručicu ventila na filteru okrenete u položaj PROTOK, te pustite (ventili USISAVANJE i SKIMMER su zatvoreni, otvoren je ventil DNO i U BAZEN), da voda u bazenu kruži nekoliko minuta.

Napomena: ne preporučujemo protok vode u koju ste ulili »zimski algicid«, kroz filter !

Ukoliko na proljeće ne namjeravate zamijeniti vodu u bazenu, umjesto zimskog algicida dodajte 6-kratnu količinu nepjenušavog algicida, slično kao kod napada algi (vidi uputstvo na ambalaži algicida).

To je 6 dl nepjenušavog algicida na 10 m3 vode (na primjer:  ALGICID SPECIAL).

 

5-a.) Radovi u strojarnici i na filtracijskom sistemu kod bazena gdje je nivo vode u bazenu niži za 1/3 do 1/2

Električna instalacija
U zgradi isključite el. napajanje na osiguraču za bazen.
U el. ormariću u strojarnici isključite sve prkidače, te ormarić dobro zatvorite.

Ventili u strojarnici
U strojarnici zatvorite ventil DNO bazena, sve ostale ventile otvorite i pustite da voda isteče iz cijevi: to su cijevi skimmera, povratka na mlaznice, usisavanje i po potrebi kanalizacijska cijev. Ventile je najbolje skinuti i uskladištiti. Morate paziti na brtve.

Pješčani filter
Iz pješčanega filtera ispustite vodu na način da otvorite ispust na dnu filtera. Pokrov filtera i ispust na dnu pustite preko zime otvorene. Kod filtera koji imaju 6-putni ventil na vrhu filtera (TOP filter), preporučuje se skidanje obruča kako bi se isti oslobodio pritiska. Ručicu izirnog ventila postavite u neutralni položaj, to znači da nije u niti jednom od 6 mogućih položaja, na taj nači skidate opterećenje sa brtve ventila. Pokrov filtera i ispust na dnu ostavite otvorene preko zime.

Bazenska crpka
Iz svih bazenskih crpki ispustite vodu na način da otvorite ispusne ventile (1 – 2 ventila !). Upotrijebite WD-40 za zaštitu pokretnih dijelova crpke koji su dostupni. Ukoliko je strojarnica vlažna, crpke skinite i uskladištite na suhom i toplom (najbolje u kotlovnicu ili garažu…) ili odnesite u servis na kontrolu.

Vodovodni priklučak
Možebitni vodovodni priključak zatvorite već izvan strojarnice, te ispraznite cijevi do iste. Namještene PVC ventile je najbolje skinuti ili samo otvoriti.

Strojarnica
Izolirajte od smrzavanja cijev i ventil DNO (tervol, Plamaflex i slično).

Kod ukopanih strojarnica (zidane ili montažne strojarnice) preporučuje se ispod ulaznog poklopca položiti izolaciju. Po potrebi možete izolirati i čitav strop strojarnice (ukoliko nije bio već izoliran prilikom gradnje ! ). Vrlo je dobro u strojarnicu namjestiti kalorifer ili el. radijator, te ist uključiti na poziciju protiv smrzavanja.

Posebnost kod montažnih strojarnica

Kod montažnih strojarnica preporučuje se da voda u bazenu bude snižena za 1/2 do 1/3 tako da budu cijevi i oprema u strojarnici prazne, te samim time manje osjetljive na hladnoću.

U primjeru kada mora bazen biti napunjen vodom (betonski bazen ili podzemna voda ispod bazena, itd, ..) možete, usprkos vode u bazenu, isprazniti cijevi (skimmer, usisavanje, povrat na mlaznice, itd,…) tako da ih zatvorite posebnim gumenim čepovima.

 

5-b.) Radovi u strojarnici i filtracijskom sistemu kod bazena, koji budu preko zime u POTPUNOSTI napunjeni vodom

Ukoliko nemate namješteni posebni “zimski režim rada”, možete, slično kao kod bazena u kojima je 1/2 do 1/3 vode, sve cijevi u strojarnici isprazniti, kao i filter i bazenske crpke.

Ukoliko imate namješteni posebni “zimski režim rada”, sve cijevi, filter i protočna crpka ostaju pune vode, pošto filterni uređaj radi prema potrebi, znači kada temperatura padne ispod 2-3 stupnja C.

Kod bazena koji ostaju u potpunosti puni vode, filtracija bazena može raditi i neprestano tijekom čitave zime !  

 

6.) Gumeni čepovi za cijevi

U primjeru, da je bazen napunjen vodom, a želite isprazniti cijevi između bazena i strojarnice, možete upotrijebiti posebne gumene čepove za brtvljenje sa kojima brzo i jednostavno zabrtvite cijev, nakon čega cijev možete isprazniti a bazen ostaje pun vode. Gumeni čep možete upotrijebiti i kod cijevi u bazenima koji su djelimično ispražnjeni, te na taj način spriječiti istjecanje vode u strojarnicu ukoliko voda u bazenu naraste uslijed dužeg kišnog razdoblja.

Bazen pokriven sa bazenskim pokrivačem

7.) Zaštita bazena zimskim plovcima i pokrivalom

U bazensku vodu je preporučljivo potopiti posebne zaštitne plovke – kompenzatore leda, koji akumuliraju pritisak leda prilikom smrzavanja površine bazena. Zaštitni plovci su za betonske bazene nužno potrebni, a preporučujemo ih i za sve ostale tipove bazena pošto spriječavaju nastajanje oštećenja na bazenu radi leda. Zaštitni se plovci spajaju skupa u lanac koji se zatim položi po dužini bazena. Preporučujemo namještanje najmanje dva reda zaštitnih plovaka, a kod širih bazena i više redova.

Kod bazena sa skimmerima, koji ostaju puni vode, morate skimmer obvezno zaštititi sa posebnim zaštitnim tuljkom (na primjer: Gizzmo), koji je namjenjen posebno za zaštitu skimmera. Iz skimmera izvadite košaricu i u navoj na dnu skimmera namjestite zaštitni tuljak.

Po potrebi upotrijebite i gumene čepove za zatvaranje cijevi koje budu ispražnjene.

Pokrijte bazen sa ZIMSKIM pokrivalom, koje ne propušta svjetlost.

Najbolja su pokrivala koja nemaju otvore na sebi, tako da kišnica ne može donositi nečistoću u bazen. Kod ovih pokrivala dobro je namjestiti posebnu “kaljužnu crpku” koja će prema potrebi prazniti višak vode sa pokrivala. Pokrivalo možete nakon kiše i sami isprazniti pomoću potopne crpke, crijeva i sl.

Bazen pokriven na ovaj način u proljeće će imati u potpunosti čistu vodu, kao prilikom zatvaranja.

Bazen možete pokriti i pokrivalom koje ima na sredini posebnu mrežicu ili okice za propuštanje kišnice. U ovom slučaju nećete imati problema sa skupljanjem kišnice na pokrivalu, ali nažalost, na proljeće postoji mogućnost u razočarenje nakon skidanja pokrivala, pošto će kišnica sa sobom kroz mrežicu u bazen unijeti i nečistoće te će na taj način zaprljati bazen.

8.) Kaljužna crpka

Na svakom zimskom pokrivalu, koje nema ispust za kišnicu, skuplja se voda. Previše kišnice istisne vodu iz bazena, te povlači bazensko pokrivalo u bazen. Kako bi to spriječili, preporučujemo postavljanje posebne KALJUŽNE CRPKE za pražnjenje vode iz pokrivala. Crpka se sama prema potrebi uključuje te prazni vodu sa pokrivala.